راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم

راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم
رئیس بیمارستان توحید جم از راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم خبر داد.

راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم

رئیس بیمارستان توحید جم از راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم خبر داد.
راه‌اندازی 15 بخش تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان توحید جم

اسکای نیوز

View more posts from this author