راه‌یافتگان به مسابقات مناظره دانشجویی کشوری امروز مشخص می‌شوند

راه‌یافتگان به مسابقات مناظره دانشجویی کشوری امروز مشخص می‌شوند
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان گفت: پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در مرحله استانی امروز و با حضور 6 گروه در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.

راه‌یافتگان به مسابقات مناظره دانشجویی کشوری امروز مشخص می‌شوند

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان گفت: پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در مرحله استانی امروز و با حضور 6 گروه در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.
راه‌یافتگان به مسابقات مناظره دانشجویی کشوری امروز مشخص می‌شوند

مرکز فیلم

View more posts from this author