راه‎اندازی پست لجستیک در گلستان

راه‎اندازی پست لجستیک در گلستان
مدیرکل پست استان گلستان از راه‎اندازی پست لجستیک تا چند روز آینده در استان خبر داد و گفت: مقدمات اتصال مردم به سطح بین‎الملل در حوزه تجارت الکترونیک انجام شده است و مردم می‎توانند از طریق پست خرید‎های خود را انجام دهند.

راه‎اندازی پست لجستیک در گلستان

مدیرکل پست استان گلستان از راه‎اندازی پست لجستیک تا چند روز آینده در استان خبر داد و گفت: مقدمات اتصال مردم به سطح بین‎الملل در حوزه تجارت الکترونیک انجام شده است و مردم می‎توانند از طریق پست خرید‎های خود را انجام دهند.
راه‎اندازی پست لجستیک در گلستان

View more posts from this author