راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور است

راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور است
رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم گفت: راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور و ساختمان مناسب بستر آرامش و ثبات در جامعه است.

راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور است

رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم گفت: راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور و ساختمان مناسب بستر آرامش و ثبات در جامعه است.
راه مهم‌ترین عامل توسعه هر کشور است

فانتزی

View more posts from this author