رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد

رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد
رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رباط کریم گفت: شهرستان رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد.

رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رباط کریم گفت: شهرستان رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد.
رباط کریم برای رفع مشکل فاضلاب نیاز به بودجه‌های ملی دارد

خبر جدید

View more posts from this author