رتبه ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای تک‌رقمی است

رتبه ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای تک‌رقمی است
مدیر مرکز مطالعات هواشناسی محیط‌زیست کشور با اشاره به رتبه تک‌رقمی ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای گفت: باید به نسل آینده به‌صورت شفاف بگوییم که «ایران سرشار از منابع دیگر» وجود خارجی ندارد.

رتبه ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای تک‌رقمی است

مدیر مرکز مطالعات هواشناسی محیط‌زیست کشور با اشاره به رتبه تک‌رقمی ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای گفت: باید به نسل آینده به‌صورت شفاف بگوییم که «ایران سرشار از منابع دیگر» وجود خارجی ندارد.
رتبه ایران در انتشار گاز گلخانه‌ای تک‌رقمی است

View more posts from this author