رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان گفت: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادینه کردن اصول مردم‌سالاری به جای اندک‎سالاری است.

رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان گفت: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادینه کردن اصول مردم‌سالاری به جای اندک‎سالاری است.
رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

car

View more posts from this author