رسانه‌های مشارکت‌کننده در هفته فرهنگ و هنر کهگیلویه تجلیل شدند

رسانه‌های مشارکت‌کننده در هفته فرهنگ و هنر کهگیلویه تجلیل شدند
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه از خبرنگاران رسانه‌های مختلف به خاطر همکاری در برگزاری هفته فرهنگ و هنر شهرستان تجلیل کرد.

رسانه‌های مشارکت‌کننده در هفته فرهنگ و هنر کهگیلویه تجلیل شدند

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه از خبرنگاران رسانه‌های مختلف به خاطر همکاری در برگزاری هفته فرهنگ و هنر شهرستان تجلیل کرد.
رسانه‌های مشارکت‌کننده در هفته فرهنگ و هنر کهگیلویه تجلیل شدند

View more posts from this author