رسانه‌ها توان تسریع در امور اجرایی دولت را دارند

رسانه‌ها توان تسریع در امور اجرایی دولت را دارند
معاون فرماندار بافق گفت: خبرنگاران به واسطه رسانه‌های خود توان تسریع در اجرای طرح‌های مختلف دولت به ویژه در حوزه عمرانی را دارند.

رسانه‌ها توان تسریع در امور اجرایی دولت را دارند

معاون فرماندار بافق گفت: خبرنگاران به واسطه رسانه‌های خود توان تسریع در اجرای طرح‌های مختلف دولت به ویژه در حوزه عمرانی را دارند.
رسانه‌ها توان تسریع در امور اجرایی دولت را دارند

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author