رسانه به آموزگار جدید جامعه تبدیل شده است/ عده‌ای در حال تزریق بی‌حجابی و بی‌حیایی در جامعه هستند

رسانه به آموزگار جدید جامعه تبدیل شده است/ عده‌ای در حال تزریق بی‌حجابی و بی‌حیایی در جامعه هستند
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در جامعه امروز، در کنار آموزش‌ و پرورش، روحانیون، پدران و مادران آموزگار جدیدی با نام رسانه به وجود آمده است.

رسانه به آموزگار جدید جامعه تبدیل شده است/ عده‌ای در حال تزریق بی‌حجابی و بی‌حیایی در جامعه هستند

استاد حوزه و دانشگاه گفت: در جامعه امروز، در کنار آموزش‌ و پرورش، روحانیون، پدران و مادران آموزگار جدیدی با نام رسانه به وجود آمده است.
رسانه به آموزگار جدید جامعه تبدیل شده است/ عده‌ای در حال تزریق بی‌حجابی و بی‌حیایی در جامعه هستند

کتابخانه فرهنگ

View more posts from this author