رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه میبد راه‌اندازی شد

رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه میبد راه‌اندازی شد
رئیس دانشگاه آیت‌الله حائری میبد از راه‌اندازی رشته مهندسی پزشکی برای نخستین بار در جنوب‌شرق کشور در این دانشگاه خبر داد.

رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه میبد راه‌اندازی شد

رئیس دانشگاه آیت‌الله حائری میبد از راه‌اندازی رشته مهندسی پزشکی برای نخستین بار در جنوب‌شرق کشور در این دانشگاه خبر داد.
رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه میبد راه‌اندازی شد

روزنامه ایران

View more posts from this author