رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنم/ هر روز مسیر ملکان تا بناب را برای تحصیل می‌رفتم

رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنم/ هر روز مسیر ملکان تا بناب را برای تحصیل می‌رفتم
نفر پنجم کنکور تجربی می‌گوید: چون دانشگاه‌های تهران به لحاظ داشتن امکانات خیلی بهتر از دانشگاه‌های شهرستان‌ها هستند بنابراین من رشته پزشکی دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنم.

رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنم/ هر روز مسیر ملکان تا بناب را برای تحصیل می‌رفتم

نفر پنجم کنکور تجربی می‌گوید: چون دانشگاه‌های تهران به لحاظ داشتن امکانات خیلی بهتر از دانشگاه‌های شهرستان‌ها هستند بنابراین من رشته پزشکی دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنم.
رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنم/ هر روز مسیر ملکان تا بناب را برای تحصیل می‌رفتم

View more posts from this author