رشد علمی صرف برای توسعه کفایت نمی‌کند

رشد علمی صرف برای توسعه کفایت نمی‌کند
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه، رشد علمی صرف کافی نیست و علم باید تجاری‌سازی شود.

رشد علمی صرف برای توسعه کفایت نمی‌کند

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه، رشد علمی صرف کافی نیست و علم باید تجاری‌سازی شود.
رشد علمی صرف برای توسعه کفایت نمی‌کند

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author