رضایتمندی مردم از خدمات نوروزی آبرویی برای علما و مراجع است

رضایتمندی مردم از خدمات نوروزی آبرویی برای علما و مراجع است
یکی از مراجع تقلید گفت: خوشبختانه در مراجعاتی که مردم و مسافرین به ما داشتند، از خدمات و برنامه‌های نوروزی شهرداری قم اظهار رضایت کردند که رضایت مردم از شهر قم و خدمات شهری، آبرویی برای مراجع و علما است.

رضایتمندی مردم از خدمات نوروزی آبرویی برای علما و مراجع است

یکی از مراجع تقلید گفت: خوشبختانه در مراجعاتی که مردم و مسافرین به ما داشتند، از خدمات و برنامه‌های نوروزی شهرداری قم اظهار رضایت کردند که رضایت مردم از شهر قم و خدمات شهری، آبرویی برای مراجع و علما است.
رضایتمندی مردم از خدمات نوروزی آبرویی برای علما و مراجع است

بک لینک

View more posts from this author