رعد و برق شدید و بارش تگرگ آملی‌ها را غافلگیر کرد

رعد و برق شدید و بارش تگرگ آملی‌ها را غافلگیر کرد
رعد و برق شدید و بارش تگرگ و باران از شب گذشته در آمل آغاز شده و تداوم آن سبب غافلگیری همشهریان شد.

رعد و برق شدید و بارش تگرگ آملی‌ها را غافلگیر کرد

رعد و برق شدید و بارش تگرگ و باران از شب گذشته در آمل آغاز شده و تداوم آن سبب غافلگیری همشهریان شد.
رعد و برق شدید و بارش تگرگ آملی‌ها را غافلگیر کرد

موسیقی

View more posts from this author