رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند

رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس از رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند خبر داد.

رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس از رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند خبر داد.
رفع مشکلات اولویت‌دار بخشی از روستاهای دماوند

موبایل دوستان

View more posts from this author