رفع موانع تولید نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

رفع موانع تولید نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد
استاندار هرمزگان گفت: امسال باید تمام تلاش خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دهیم که رفع موانع تولید نقش اساسی در این زمینه دارد.

رفع موانع تولید نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

استاندار هرمزگان گفت: امسال باید تمام تلاش خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دهیم که رفع موانع تولید نقش اساسی در این زمینه دارد.
رفع موانع تولید نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

فانتزی

View more posts from this author