روان‎سازی مراودات تجاری اولویت اتاق بازرگانی است/ تسهیلات در بخش صادرات هدفمند نیست

روان‎سازی مراودات تجاری اولویت اتاق بازرگانی است/ تسهیلات در بخش صادرات هدفمند نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان گرگان گفت: یکی از سیاست‎های اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار، تسهیل و روان‎سازی مراودات تجاری است.

روان‎سازی مراودات تجاری اولویت اتاق بازرگانی است/ تسهیلات در بخش صادرات هدفمند نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان گرگان گفت: یکی از سیاست‎های اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار، تسهیل و روان‎سازی مراودات تجاری است.
روان‎سازی مراودات تجاری اولویت اتاق بازرگانی است/ تسهیلات در بخش صادرات هدفمند نیست

بازی

View more posts from this author