روزانه بیش از 20 هزار شهروند کرجی از پایانه‌های سواری بین شهری استفاده می‌کنند

روزانه بیش از 20 هزار شهروند کرجی از پایانه‌های سواری بین شهری استفاده می‌کنند
مدیرعامل سازمان پایانه‌های بار و مسافر شهرداری کرج از استفاده 24 هزار شهروند از پایانه‌های سواری بین شهری خبر داد و گفت: تعداد تردد شهروندان با توجه به نزدیکی کرج به پایتخت به این میزان رسیده است.

روزانه بیش از 20 هزار شهروند کرجی از پایانه‌های سواری بین شهری استفاده می‌کنند

مدیرعامل سازمان پایانه‌های بار و مسافر شهرداری کرج از استفاده 24 هزار شهروند از پایانه‌های سواری بین شهری خبر داد و گفت: تعداد تردد شهروندان با توجه به نزدیکی کرج به پایتخت به این میزان رسیده است.
روزانه بیش از 20 هزار شهروند کرجی از پایانه‌های سواری بین شهری استفاده می‌کنند

فستیوال فیلم

View more posts from this author