روزانه حدود 42 میلیون‌ مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت می‌شود

روزانه حدود 42 میلیون‌ مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت می‌شود
مجری فاز ١٩ پارس جنوبی گفت: از سه سکوی اس پی دی 2، روزانه حدود 42 میلیون مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت و به پالایشگاه این فاز ارسال می‌شود.

روزانه حدود 42 میلیون‌ مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت می‌شود

مجری فاز ١٩ پارس جنوبی گفت: از سه سکوی اس پی دی 2، روزانه حدود 42 میلیون مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت و به پالایشگاه این فاز ارسال می‌شود.
روزانه حدود 42 میلیون‌ مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت می‌شود

View more posts from this author