روزانه 43 ازدواج و 9 طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد

روزانه 43 ازدواج و 9 طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: بر اساس آمارهای مشخص شده روزانه 43 مورد ازدواج و 9 مورد طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد.

روزانه 43 ازدواج و 9 طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: بر اساس آمارهای مشخص شده روزانه 43 مورد ازدواج و 9 مورد طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد.
روزانه 43 ازدواج و 9 طلاق در استان اردبیل به ثبت می‌رسد

View more posts from this author