روزانه 6 گروه از فرهنگیان آموزش‌ کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند

روزانه 6 گروه از فرهنگیان آموزش‌ کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند
رئیس هلال احمر شهرستان یزد گفت: روزانه شش گروه از فرهنگیان شهرستان یزد متقاضی دریافت آموزش‌های امدادی هستند.

روزانه 6 گروه از فرهنگیان آموزش‌ کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند

رئیس هلال احمر شهرستان یزد گفت: روزانه شش گروه از فرهنگیان شهرستان یزد متقاضی دریافت آموزش‌های امدادی هستند.
روزانه 6 گروه از فرهنگیان آموزش‌ کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند

فستیوال فیلم

View more posts from this author