روستای ونایی بروجرد پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی است

روستای ونایی بروجرد پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: روستای ونایی بروجرد ظرفیت و پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی به شمار می‎رود.

روستای ونایی بروجرد پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: روستای ونایی بروجرد ظرفیت و پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی به شمار می‎رود.
روستای ونایی بروجرد پتانسیل بزرگی در حوزه اشتغالزایی است

مرجع توریسم

View more posts from this author