روند خدمت‌رسانی نوروزی در بهارستان مطلوب است

روند خدمت‌رسانی نوروزی در بهارستان مطلوب است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: روند خدمات‌دهی و خدمت‌رسانی نوروزی در شهرستان بهارستان مطلوب است.

روند خدمت‌رسانی نوروزی در بهارستان مطلوب است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: روند خدمات‌دهی و خدمت‌رسانی نوروزی در شهرستان بهارستان مطلوب است.
روند خدمت‌رسانی نوروزی در بهارستان مطلوب است

روزنامه ایران

قرآن

View more posts from this author