رویان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت / افتتاح محل دائمی همایش‌ها همزمان با عید غدیر

رویان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت / افتتاح محل دائمی همایش‌ها همزمان با عید غدیر
شهردار شهر ساحلی رویان گفت: با حمایت شورا و پشتیبانی شهروندان، رویان در مسیر توسعه قرار گرفت و حرکت قطار توسعه در این شهر سریع‌تر شد.

رویان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت / افتتاح محل دائمی همایش‌ها همزمان با عید غدیر

شهردار شهر ساحلی رویان گفت: با حمایت شورا و پشتیبانی شهروندان، رویان در مسیر توسعه قرار گرفت و حرکت قطار توسعه در این شهر سریع‌تر شد.
رویان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت / افتتاح محل دائمی همایش‌ها همزمان با عید غدیر

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author