ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق / آغاز عملیات راهداری

ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق / آغاز عملیات راهداری
مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق گفت: عملیات راهداری در این محور آغاز شده است.

ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق / آغاز عملیات راهداری

مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق گفت: عملیات راهداری در این محور آغاز شده است.
ریزش کوه در محور تهم ـ چورزق / آغاز عملیات راهداری

فروش بک لینک

View more posts from this author