زبان ورزش، یک زبان دیپلماسی عمومی است

زبان ورزش، یک زبان دیپلماسی عمومی است
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی گفت: زبان ورزش به عنوان زبان دیپلماسی عمومی از آن یاد می‌شود که می‌توان از آن در ایجاد وحدت، دوستی و پیشبرد منافع کشور استفاده کرد.

زبان ورزش، یک زبان دیپلماسی عمومی است

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی گفت: زبان ورزش به عنوان زبان دیپلماسی عمومی از آن یاد می‌شود که می‌توان از آن در ایجاد وحدت، دوستی و پیشبرد منافع کشور استفاده کرد.
زبان ورزش، یک زبان دیپلماسی عمومی است

ganool review

View more posts from this author