زرافشانی مطرح کرد: استیضاح شهردار کرمانشاه به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی / احمدزاده: وفای به عهد لازمه کار گروهی است

زرافشانی مطرح کرد: استیضاح شهردار کرمانشاه به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی / احمدزاده: وفای به عهد لازمه کار گروهی است
دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه در مورد استیضاح مجدد شهردار کرمانشاه به بیان نظرات خویش پرداختند.

زرافشانی مطرح کرد: استیضاح شهردار کرمانشاه به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی / احمدزاده: وفای به عهد لازمه کار گروهی است

دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه در مورد استیضاح مجدد شهردار کرمانشاه به بیان نظرات خویش پرداختند.
زرافشانی مطرح کرد: استیضاح شهردار کرمانشاه به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی / احمدزاده: وفای به عهد لازمه کار گروهی است

کیمیا دانلود

خرم خبر

View more posts from this author