زلزله شهداد کرمان را لرزاند

زلزله شهداد کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر بخش شهداد در شهرستان کرمان را لرزاند.

زلزله شهداد کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر بخش شهداد در شهرستان کرمان را لرزاند.
زلزله شهداد کرمان را لرزاند

View more posts from this author