زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم

زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم
امام جمعه موقت اهواز گفت: زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم، اگر کسی را هدایت کردیم و در مسیر آوردیم بسیار مهم‌تر از این است که فردی که در حال مرگ است نجات دهیم.

زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم

امام جمعه موقت اهواز گفت: زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم، اگر کسی را هدایت کردیم و در مسیر آوردیم بسیار مهم‌تر از این است که فردی که در حال مرگ است نجات دهیم.
زمانی در کار پیروز خواهیم بود که دچار روزمره‌گی نشویم

View more posts from this author