زمان پخت نانوایی‌های زنجان در ماه رمضان شیفت‌بندی شد/ صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری

زمان پخت نانوایی‌های زنجان در ماه رمضان شیفت‌بندی شد/ صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری
رئیس اتحادیه نانوایان زنجان با اشاره به شیفت‌بندی شدن، پخت نانوایی‌ها زنجان در ماه رمضان گفت: در ماه رمضان صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری پخت خواهد شد.

زمان پخت نانوایی‌های زنجان در ماه رمضان شیفت‌بندی شد/ صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری

رئیس اتحادیه نانوایان زنجان با اشاره به شیفت‌بندی شدن، پخت نانوایی‌ها زنجان در ماه رمضان گفت: در ماه رمضان صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری پخت خواهد شد.
زمان پخت نانوایی‌های زنجان در ماه رمضان شیفت‌بندی شد/ صبح نان لواش، عصر نان سنگک و بربری

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author