زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود/ بیکاری درد جامعه است

زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود/ بیکاری درد جامعه است
امام‌جمعه موقت رفسنجان با بیان اینکه بیکاری درد جامعه است و به‌ دنبال خود مفاسد را می‌آورد، گفت: باید زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود.

زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود/ بیکاری درد جامعه است

امام‌جمعه موقت رفسنجان با بیان اینکه بیکاری درد جامعه است و به‌ دنبال خود مفاسد را می‌آورد، گفت: باید زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود.
زمینه اشتغال در جامعه فراهم شود/ بیکاری درد جامعه است

فروش بک لینک

View more posts from this author