زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد

زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد
مدیر صندوق کارآفرینی و امید استان ایلام گفت: زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد.

زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد

مدیر صندوق کارآفرینی و امید استان ایلام گفت: زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد.
زمینه اشتغال 247 نفر در ایوان فراهم شد

قدیر نیوز

View more posts from this author