زمین‌های مسکونی تصرفی نایبند جنوبی بندرعباس تعیین تکلیف می‌شود

زمین‌های مسکونی تصرفی نایبند جنوبی بندرعباس تعیین تکلیف می‌شود
مدیرکل بنیاد مستضعفان هرمزگان از تعیین تکلیف و واگذاری زمین‌های مسکونی محله نایبند جنوبی بندرعباس به افراد مستحق طبق ضوابط بنیاد خبر داد.

زمین‌های مسکونی تصرفی نایبند جنوبی بندرعباس تعیین تکلیف می‌شود

مدیرکل بنیاد مستضعفان هرمزگان از تعیین تکلیف و واگذاری زمین‌های مسکونی محله نایبند جنوبی بندرعباس به افراد مستحق طبق ضوابط بنیاد خبر داد.
زمین‌های مسکونی تصرفی نایبند جنوبی بندرعباس تعیین تکلیف می‌شود

آهنگ جدید

View more posts from this author