زیرپوشش قرار دادن افراد بی‌خانمان از اهداف سپاه است

زیرپوشش قرار دادن افراد بی‌خانمان از اهداف سپاه است
فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: زیرپوشش قرار دادن افراد مستضعف و بی‌خانمان جامعه یکی از اهداف سپاه است.

زیرپوشش قرار دادن افراد بی‌خانمان از اهداف سپاه است

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: زیرپوشش قرار دادن افراد مستضعف و بی‌خانمان جامعه یکی از اهداف سپاه است.
زیرپوشش قرار دادن افراد بی‌خانمان از اهداف سپاه است

سایت خبری زندگی

View more posts from this author