ساخت 1500 مترمکعب مخزن ذخیره آب در ندوشن

ساخت 1500 مترمکعب مخزن ذخیره آب در ندوشن
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد از احداث یک باب مخزن هزار و 500 مترمکعبی ذخیره آب در ندوشن خبر داد.

ساخت 1500 مترمکعب مخزن ذخیره آب در ندوشن

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد از احداث یک باب مخزن هزار و 500 مترمکعبی ذخیره آب در ندوشن خبر داد.
ساخت 1500 مترمکعب مخزن ذخیره آب در ندوشن

استخدام

View more posts from this author