سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان، سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید.

سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان، سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید.
سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

کرمان نیوز

View more posts from this author