سامانه جامع امور گمرکی موجب کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر شده است

سامانه جامع امور گمرکی موجب کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر شده است
معاون دادستان بوشهر گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و الکترونیکی شدن فعالیت‌ها شاهد کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر هستیم.

سامانه جامع امور گمرکی موجب کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر شده است

معاون دادستان بوشهر گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و الکترونیکی شدن فعالیت‌ها شاهد کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر هستیم.
سامانه جامع امور گمرکی موجب کاهش قاچاق کالا در استان بوشهر شده است

خبرگزاری ایران

View more posts from this author