سرمایه‌گذاری 214 میلیارد تومان ایرانسل در کردستان

سرمایه‌گذاری 214 میلیارد تومان ایرانسل در کردستان
مدیر عامل شرکت ایرنسل گفت: حجم سرمایه‌گذاری ایرنسل در استان 214 میلیارد تومان است.

سرمایه‌گذاری 214 میلیارد تومان ایرانسل در کردستان

مدیر عامل شرکت ایرنسل گفت: حجم سرمایه‌گذاری ایرنسل در استان 214 میلیارد تومان است.
سرمایه‌گذاری 214 میلیارد تومان ایرانسل در کردستان

View more posts from this author