سرپرست یک خانواده‌ مریوانی به دلیل بی‌پولی درمان نمی‌شود!

سرپرست یک خانواده‌ مریوانی به دلیل بی‌پولی درمان نمی‌شود!
مرد یک خانواده مریوانی که به دلیل بیماری وضعیت زندگی‌اش دچار مشکل شده است، اکنون به دلیل بی‌پولی و عدم توان در تامین هزینه‌های درمان، مورد معالجه قرار نمی‌گیرد!

سرپرست یک خانواده‌ مریوانی به دلیل بی‌پولی درمان نمی‌شود!

مرد یک خانواده مریوانی که به دلیل بیماری وضعیت زندگی‌اش دچار مشکل شده است، اکنون به دلیل بی‌پولی و عدم توان در تامین هزینه‌های درمان، مورد معالجه قرار نمی‌گیرد!
سرپرست یک خانواده‌ مریوانی به دلیل بی‌پولی درمان نمی‌شود!

خرم خبر

View more posts from this author