سرکشی‌های بیشتری از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد

سرکشی‌های بیشتری از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد
شهردار رودهن گفت: سرکشی‌های بیشتری با توجه به ورود گردشگران باید از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد.

سرکشی‌های بیشتری از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد

شهردار رودهن گفت: سرکشی‌های بیشتری با توجه به ورود گردشگران باید از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد.
سرکشی‌های بیشتری از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رودهن صورت گیرد

View more posts from this author