سفر پرویز فتاح به قم

سفر پرویز فتاح به قم
رئیس کمیته امداد امام خمینی به منظور شرکت در برنامه‌های مختلف و دیدار با علما و مراجع به قم سفر کرد.

سفر پرویز فتاح به قم

رئیس کمیته امداد امام خمینی به منظور شرکت در برنامه‌های مختلف و دیدار با علما و مراجع به قم سفر کرد.
سفر پرویز فتاح به قم

View more posts from this author