سلسله بد‌شانسی‌هایمان هنوز ادامه دارد/ بازیکنان باید شرایط را تحمل کنند

سلسله بد‌شانسی‌هایمان هنوز ادامه دارد/ بازیکنان باید شرایط را تحمل کنند
بازیکن تیم پدیده گفت: سلسله بد‌شانسی‌هایی که هفته‌های اخیر گریبان‌گیر ما شده هنوز ادامه دارد و امیدواریم بد‌شانسی ما از بین برود و بتوانیم نتایج خوب نیم‌فصل اول را تکرار کنیم.

سلسله بد‌شانسی‌هایمان هنوز ادامه دارد/ بازیکنان باید شرایط را تحمل کنند

بازیکن تیم پدیده گفت: سلسله بد‌شانسی‌هایی که هفته‌های اخیر گریبان‌گیر ما شده هنوز ادامه دارد و امیدواریم بد‌شانسی ما از بین برود و بتوانیم نتایج خوب نیم‌فصل اول را تکرار کنیم.
سلسله بد‌شانسی‌هایمان هنوز ادامه دارد/ بازیکنان باید شرایط را تحمل کنند

View more posts from this author