سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد

سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلماس گفت: سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد که حراست و نگهداری از این اراضی وظیفه ملی است.

سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلماس گفت: سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد که حراست و نگهداری از این اراضی وظیفه ملی است.
سلماس 250 هزار هکتار اراضی ملی دارد

عرفان دینی

View more posts from this author