سهم 25 درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار البسه ورزشی

سهم 25 درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار البسه ورزشی
کارشناس اقتصادی فوتبال گفت: متأسفانه تنها تولیدکننده ایرانی البسه ورزشی در کشور فقط 25 درصد از سهم بازار لیگ برتر فوتبال را در اختیار دارد.

سهم 25 درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار البسه ورزشی

کارشناس اقتصادی فوتبال گفت: متأسفانه تنها تولیدکننده ایرانی البسه ورزشی در کشور فقط 25 درصد از سهم بازار لیگ برتر فوتبال را در اختیار دارد.
سهم 25 درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار البسه ورزشی

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author