سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست
عضو شورای شهر سنندج گفت: بی‌توجهی به امر توسعه و ارتقای سطح معیشت در روستاهای استان دلیل اصلی ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در دور تا دور شهر سنندج است.

سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

عضو شورای شهر سنندج گفت: بی‌توجهی به امر توسعه و ارتقای سطح معیشت در روستاهای استان دلیل اصلی ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در دور تا دور شهر سنندج است.
سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

خرم خبر

View more posts from this author