سیاست و حقوق بشر آمریکا، ابزاری است/ عربستان برادر یهود است

سیاست و حقوق بشر آمریکا، ابزاری است/ عربستان برادر یهود است
امام جمعه ساری گفت: در سیاست ائمه صداقت، عهد و پیمان است اما در مقابل حقوق بشر و سازمان ملل همه ابزاری است و آرمانی نیست.

سیاست و حقوق بشر آمریکا، ابزاری است/ عربستان برادر یهود است

امام جمعه ساری گفت: در سیاست ائمه صداقت، عهد و پیمان است اما در مقابل حقوق بشر و سازمان ملل همه ابزاری است و آرمانی نیست.
سیاست و حقوق بشر آمریکا، ابزاری است/ عربستان برادر یهود است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author