سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده در آذربایجان‌غربی

سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده در آذربایجان‌غربی
رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان‌غربی گفت: سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان است.

سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده در آذربایجان‌غربی

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان‌غربی گفت: سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان است.
سیمان بیشترین کالای جابه‌جا شده در آذربایجان‌غربی

موزیک سرا

View more posts from this author