شاکله اصلی شهدای مدافع حرم بسیج است

شاکله اصلی شهدای مدافع حرم بسیج است
سرپرست فرمانداری بندرلنگه در اجتماع بزرگ بسیجیان مدافع حرم گفت: بخش زیادی از شهدای مدافع حرم از بسیج شکل گرفته و اینان جان شیرین خود را برای امنیت ما فدا کردند و اقتدار ما از ثمره خون این شهیدان است.

شاکله اصلی شهدای مدافع حرم بسیج است

سرپرست فرمانداری بندرلنگه در اجتماع بزرگ بسیجیان مدافع حرم گفت: بخش زیادی از شهدای مدافع حرم از بسیج شکل گرفته و اینان جان شیرین خود را برای امنیت ما فدا کردند و اقتدار ما از ثمره خون این شهیدان است.
شاکله اصلی شهدای مدافع حرم بسیج است

View more posts from this author