شتاب‌زدگی و اهمال 2 آسیب بزرگ در کار خبری است

شتاب‌زدگی و اهمال 2 آسیب بزرگ در کار خبری است
فرماندار شهرستان لنجان گفت: شتاب‌زدگی و اهمال دو آسیب بزرگ در کار خبری است که خبرنگاران نباید گرفتار آن شوند.

شتاب‌زدگی و اهمال 2 آسیب بزرگ در کار خبری است

فرماندار شهرستان لنجان گفت: شتاب‌زدگی و اهمال دو آسیب بزرگ در کار خبری است که خبرنگاران نباید گرفتار آن شوند.
شتاب‌زدگی و اهمال 2 آسیب بزرگ در کار خبری است

گوشی موبایل

View more posts from this author